ثور 24, 1402 14:30 Asia/Kabul
  • مردم افغانستان و اقوام مختلف

افغانستان سرزمینی با اقوام و قبایل و گویش‌های متنوع است. بررسی‌های تاریخی تا قبل از سال ۱۹۷۹م به‌ بیش‌ از ۲۰۰ قوم‌ و قبیله‌ و حدود ۳۰ زبان‌ مختلف‌ در این‌ سرزمین‌ اشاره‌ دارد؛ اما امروزه ترکیب جمعیتی افغانستان درهم‌ ریخته‌ و گروه‌های‌ بزرگی‌ از اقوام‌ و قبایل‌ آن‌ به‌ کشورهای‌ دیگر مهاجرت‌ کرده‌اند

تگ