شروع مدت
01:00 30

شهر آرا

تکرار

02:00 60
03:00 60
04:00 70

مستند سیاسی

تکرار مستند پشنو

05:00 60
06:00 60

خبر

تکرار خبر ساعت 18 شب گذشته

07:00 30

مکتب خانه صنف نهم

اموزش مضمون درسی مکاتب

07:30 75
09:00 60

شهر آرا

تکرار

10:00 55

سریال از سرنویشت

از سرنوشت فصل دوم قسمت 21

11:00 60

خبر

بسته ی تولیدی خبر به وقت کابل 12 ظهر

12:00 10
14:00 45

سریال گیلدخت

فصل اول -قسمت 28

15:00 41

پښتو خبرونه

خبر پشتو زنده

17:00 15

شهر آرا

برنامه زنده شهرارا

17:30 55
18:30 30

خبر

مشروح خبرهای شامگاهی

19:00 30

چراغ سرخ

چراغ سرخ

19:30 30

مسابقه عصر جدید

قسمت فصل سه -قسمت 3

21:30 60