سنبله 28, 1402 18:58 Asia/Kabul
  • د وينې ناروغۍ

لیکوال: پوهاند دوکتور حیات الله احمدزی

د وينې ناروغۍ کتاب چاپ تازه چاپ شو د یاد کتاب لیکوال پوهاند دوکتور حیات الله احمدزی دی دغه کتاب د وینې د فشار اړوند د معلوماتو یوه بهترینه ټولګه ده.