حوت 28, 1401 12:16 Asia/Kabul

روایات و قصه های تاریخی بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ یک جامعه هستند. در این پادکست به روایت این داستانها و قصه ها میپردازیم. این قسمت: صلصال و شهمامه عاشق و معشوق بامیان

تگ