حوت 22, 1401 14:30 Asia/Kabul

هرکسی دوست دارد تغییراتی درزندگی خودایجاد کند،تغییراتی که باعث میشود موفقتروخوشحالترشود.اماعده بسیار کمی به دنبال ایجاد تغییرات مثبت هستند.چرا که تعهد به کاری که قراراست زندگی ما ر ا تغییر دهد تعهدی است که اغلب باعث ایجاد ترس ودلهره میشود.

تگ