قوس 04, 1401 14:03 Asia/Kabul

دادستان کل افغانستان در دوره جمهوریت فاش کرده است که اشرف غنی صدها مجرم خطرناک را بنام طالبان از زندان ازاد کرده بود

تگ