قوس 04, 1401 08:53 Asia/Kabul

شماری از زنان امروز در شهر کابل برای تامین حقوق شان دست به راهپیمایی زدند. ای نراهپیمایی از مقابل شاه دوشمشیره در مرکز کابل اغاز شد

تگ