جدی 25, 1400 11:16 Asia/Kabul

پیشنهاد فرستادن نیروهای متخصص پاکستانی به افغانستان، جلوگیری از فروپاشی نظام اقتصادی، عملیان پیمان امنیت جمعی

تگ