جدی 23, 1400 10:59 Asia/Kabul

تاکید بر تامین امنیت مقامات پیشین، توزیع کمک های یونیسف، بایدن معاون خود را رییس جمهور خطاب کرد

تگ