سنبله 31, 1401 15:06 Asia/Kabul

مسوولان میگویند: 3 مرکز توزیع شناسنامه در بلخ وجود دارد و روزانه 1000 نفر به این مراکز مراجعه میکنند

تگ