سنبله 31, 1401 11:00 Asia/Kabul

گزارشها حاکی از وقوع انفجار در منطقه دهمزنگ و در نزدکی شرکت برشنا است. گفته شده بیشتر قربانیان نیز از کارمندان این شرکت هستند

تگ