سنبله 30, 1401 19:23 Asia/Kabul

منابع محلی اعلام کردند که طالبان واژه دانشگاه را از سردر دانشگاه بلخ حذف کردند و گفتند در ادبیات افغانستان واژه دانشگاه جایگاهی ندارد خبر ظهر 29 سنبله

تگ