سنبله 30, 1401 18:59 Asia/Kabul

آنتی گوترش دبیرکل سازمان ملل بار دیگر از مقامات افغانستان خواسته تا هرچه زودتر شرایط تحصیل دختران در افغانستان را فراهم کنند در پی آن سمیه فاروقی نیز سخنرانی کرد و خواست تا نگذارند بار دیگر افغانستان به گورستان آرزو های دختران تبدیل شود

تگ