سرطان 15, 1401 16:54 Asia/Kabul

خبر نیمروزی از تلویزیون سحر افغاسنتان 15 سرطان پیام تازه رهبر طالبان مبنی بر دخالت نکردن کشورهای دیگر بر امور داخلی افغانستان کابل پایتخت بدون برق

تگ