سرطان 13, 1401 15:01 Asia/Kabul

حمله به موتر حامل نیروهای طالبان، پایان روند انتقال حجاج

تگ