سرطان 02, 1401 13:46 Asia/Kabul

خبر نیمروزی دوم سرطان 1401 از تلویزیون سحر افغانستان کمکهای بشردوستانه ی ایران و قطر به کابل رسید بلوکه کردن دارایی های افغانستان توسط آمریکا واکنش های داخلی و خارجی به زلزله ی خوست و پکتیکا سقوط یک چرخبال در آمریکا

در یوتیوب ببینید

تگ