ثور 23, 1401 11:11 Asia/Kabul

خبر نیمروزی از تلویزیون سحر افغانستان ادعای طالبان در مورد پذیرش حکومت از سوی مردم واکنش طالبان در پی کشته شدن خبرنگار الجزیر توسط رژیم صهیونیستی

تگ