قوس 04, 1401 10:15 Asia/kabul

طیاره ای ساخته شده که با نیروی انسانی کار میکند. این طیاره برای محیط زیست آسیب وارد نمیکند و بخاطر اینکه از نیروی بدنی بای سیکل ران برای پرواز استفاده میکند شاید فقط مخصوص ورزشکاران باشد!

تگ