میزان 13, 1401 11:58 Asia/kabul

نمایشگاه سه روزه ی صنایع دستی زنان در شهر مزار شزیف مرکز بلخ ،امروز برگزار شد در این نمایشگاه 600 زن صنایع دستی شان زا به نمایش گذاشته اند تا برای تولیدات آنها خریداری یافت شود. 1401/7/12

تگ