میزان 11, 1401 19:02 Asia/kabul

در این بخش از برنامه ی هشتگ مجریان از حادثه ی خونین کابل و به شهادت رسیدن چندین نفر از دانش آموزان هزاره را محکوم کردند و در ادامه اخبار با موضوعات مختلف دیگری را زیر ذره بین بردند که دیدن آن خالی از لطف نیست هشتگ 1401/07/10

تگ