سنبله 31, 1401 11:22 Asia/kabul

آیا جامعه جهانی با وجود سازمان های بین المللی مثل سازمان ملل و امثالهم و شعارهای زیبای آنها از لحاظ عملی به سمت بهتر شدن پیش خواهد رفت؟

تگ