سنبله 31, 1401 11:15 Asia/kabul

یکی از چالشهایی که سازمان ملل با آن روبروست عدم پیروی برخی کشورهای قدرتمند از مصوبات این سازمان است. سازوکارها برای مقابله با این چالش چیست؟ گفتگو با داکتر راشد عباس نقدی آگاه سیاسی

تگ