سرطان 21, 1403 11:42 Asia/kabul

ویژه برنامه میقات برنامه ی با محتوای مناسک حج و تاثیرات این فریضه بر فرد و وحدت و همبستگی بر مسلمانان و سایرجوامع را با کارشناسان محترم برنامه به بحث و بررسی پرداختیم

تگ