حمل 14, 1403 13:21 Asia/kabul

زندگی پس از زندگی روایت افرادی است که در تجربه ای نزدیک به مرگ از کالبد جسم خارج شده و عالم برزخ را درک کرده و بازگشتند.