دلو 24, 1402 15:31 Asia/kabul

مستند قلب ایران مجموعه ایی در قالب 18 قسمت 50 دقیقه ای به نمایش نادیده های طبیعت استان خوزستان پرداخته است.