جوزا 07, 1402 15:26 Asia/kabul

در ملکک ما ، در ملکک ما یک روز بیاید و قراری باشد در ملکک ما قراقراری باشه لبخند شما دوباره جاری باشد از کوچه و شهر و دِه و قشلاق شما از کوچه و شهر و دِه و قشلاق شما غم‌ های سبیل مانده فراری باشد غم‌ های سبیل مانده فراری باشد د ملک و وطن باز قراری باشه به لب‌های تان خنده جاری باشه د ملک و وطن باز قراری باشه به لب‌های تان خنده جاری باشه

تا عشق به چیله‌ ی شما سر بزند
تا عشق به چیله‌ ی شما سر بزند
آزادی به خانه‌های تان در بزند
انگور وطن چراغ هر باغ شود
انگور وطن چراغ هر باغ شود
تا گردنه ‌ها تاک و صنوبر بزند
تا گردنه ‌ها تاک و صنوبر بزند
د ملک و وطن باز قراری باشه
به لب‌ های تان خنده جاری باشه
د ملک و وطن باز قراری باشه
به لب‌ های تان خنده جاری باشه

 

  تا سهم شما خنده شود می ‌خوانم
تا سهم شما خنده شود می‌ خوانم
غم از دل تان کنده شود می‌ خوانم
غم از دل تان کنده شود می‌ خوانم
تا خستگی از جان شما کوچ کند
تا خستگی از جان شما کوچ کند
دل ‌های شما زنده شود ، می‌ خوانم
دل ‌های شما زنده شود ، می‌ خوانم
در ملکک ما ، در ملکک ما
در ملکک ما ، در ملکک ما
یک روز بیاید و قراری باشد
در ملکک ما قراقراری باشه
لبخند شما دوباره جاری باشد
از کوچه و شهر و دِه و قشلاق شما
از کوچه و شهر و دِه و قشلاق شما
غم‌های سبیل مانده فراری باشد
غم‌های سبیل مانده فراری باشد
د ملک و وطن باز قراری باشه
به لب‌ های تان خنده جاری باشه
د ملک و وطن باز قراری باشه
به لب‌ های تان خنده جاری باشه
د ملک و وطن باز قراری باشه
به لب‌ های تان خنده جاری باشه