دلو 05, 1401 14:36 Asia/kabul

برای والدین آسان است که فقط به رفتارهای نادرست کودکان خود توجه کنند و اعمال درست آن ها را در نظر نگیرند.بعضی پدر و مادرها از وابسته شدن کودکان خود به تحسین ، نگرانند .بانو فاطمه حسینی (روانشناس اطفال) تکنیک های توجه و تحسین را تشریح میکنند.1401/11/04

تگ