سنبله 28, 1402 20:36 Asia/Kabul

دختران افغانستانی ضمن همین نامه خواهان بازگشایی مکاتب و دانشگاه های دخترانه شده و در خواست نموده تا رهبران جهان فشارهای لازم را بر حکومت سرپرست وارد نمایند