دلو 12, 1402 12:31 Asia/Kabul

ترومای روحی نتیجه اتفاقات پراسترسی است که در لحظه احساس امنیت را از فرد می‌گیرند و او را دچار حس درماندگی می‌کنند.از این حس ناامنی توأم با دلسردی و گوشه‌گیری چه میدانیم؟

تگ