جوزا 03, 1402 18:50 Asia/Kabul

له نشه يي توکو او جرمونو سره د مبارزې په اړه د ملګرو ملتونو دفتر وايي چې په کندهار کې د کوکنارو د بدیل معیشت پروګرام پیل شو.

تگ