سنبله 28, 1402 14:12 Asia/Kabul

پول های مسدود شده ایران بعد از این توافقات آزاد شده و استرداد پنج زندانی مطابق توافق طرفین بعد از رایزنی های طولانی اجرایی شد.