سنبله 28, 1402 13:40 Asia/Kabul

در طرف در این دیدار در مورد ایجاد دهلیز تجاری شمال - جنوب گفتگو کردند. آنها بیان داشتند که تلاش های همه جانبه برای توسعه اقتصادی جریان دارد تا بتوانند شاهد شگوفایی اقتصادی بیشتر در این دو کشور باشند.