ثور 27, 1403 18:44 Asia/Kabul

پنجمین روز از نمایشگاه بین المللی هفته صنعت در کابل با حضور گرم بازدید کننده گان همراه بود. در این نمایشگاه دوصد غرفه نیز به بانوان اختصاص داده شده است. زنان تجارت پیشه حاضر در این نمایشگاه از حکومت و ملت می خواهند تا از تولیدات داخلی حمایت کنند.

تگ