سنبله 27, 1402 20:36 Asia/Kabul

دبیرکال سازمان ملل متحد ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان را نقش آشکار حقوق بشر دانسته و گفته که این امر مهم در آجندای این دور نشست مجمع عمومی سازمان ملل قرار دارد