سنبله 24, 1402 19:47 Asia/Kabul

محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست می گوید که حقوق زنان در افغانستان رعایت می شود و هرگز زیر پا نشده است، این در حالیست که جامعه جهانی می گویند که حقوق بشر بویژه حقوق زنان در افغانستان به شکل فاحش نقض می شود