سنبله 01, 1402 19:52 Asia/Kabul

شیر محمد عباس استانکزی در یک نشست علمی در کابل گفته است که اسلام،آموختن را بر مردان و زنان بدون تفکیک فرض کرده است. معین سیاسی وزارت خارجه حکومت سرپرست از جمله افرادی است که همواره بر حق تحصیل زنان تاکید میکند.

تگ