دلو 05, 1401 12:31 Asia/Kabul

همزمان با روز جهانی آموزش، نهاد آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو این روز را به دختران محروم از تحصیل افغانستان اختصاص داده است. این در حالی است که دختران در شهر کابل از آینده مبهم تحصیلی شان گفته و خواهان رفع محدودیت های تحصیلی هستند.محمد عباس سجادی گزارش می دهد

تگ