سرطان 01, 1403 18:50 Asia/Kabul

رییس دفتر یوناما در کابل می گوید که امروز جمعه گزارش سه ماهه خود را از وضعیت افغانستان در نشست شورای امنیت ارایه خواهد کرد. این نشست قرار است امروز با آجندای افغانستان برگزار گردیده و شرایط افغانستان با حاکمیت تازه در این کشور را مورد بحث و بررسی قرار دهد. این در حالی است که سازمان ملل تا حدود ده روز دیگر میزبان سومین نشست دوحه می باشد؛ نشستی که قرار است نقشه راه تعامل با حکومت سرپرست را مورد غَور و بررسی قرار دهد.

تگ