عقرب 30, 1402 15:15 Asia/Kabul
  • بازگشت مهاجرین افغانستانی از ایران

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته است که در تاریخ ۲۹ عقرب دو هزارو هفتادوهشت مهاجر افغانستانی طور اجباری و داوطلبانه از ایران به وطن برگشته‌اند. آمر سرحدی اسلام قلعه، از جمله افراد مذکور که شامل خانواده ها و مجردین بودند، ۳۴۴ نفر آنها نیازمند و آسیب پذیر تشخیص شده و غرض اخذ کمک، به دفترسازمان بین المللی مهاجرت معرفی و مواد غذایی و غیر غذایی را بدست آوردند.