جوزا 15, 1402 11:18 Asia/Kabul

باوجود مرزهای سیاسی مردم مسلمان افغانستان هیچگاه ازفرهنگ ، زبان و ارزش های دینی مشترک غافل نبوده اند . ودر تمام سالها با رهنمودهای امام خمینی در کنار مردم مسلمان ایران قرار داشتند.

تگ