دلو 03, 1401 12:10 Asia/Kabul

کمپاین واکسین پولیو یا بیماری فلج اطفال امروز در 4حوزه افغانستان در غرب جنوب غرب جنوب شرق و شرق اغاز میشود

تگ