سرطان 21, 1403 17:53 Asia/Kabul

همزمان با تجلیل از روز صادرات ملی، ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرا از تعهد به ایجاد سهولت های بیشتر برای سکتور خصوصی در راستای افزایش صادرات کشور سخن گفته است. سرپرست وزارت صنعت نیز گفته که میزان صادرات در سه سال گذشته پانزده درصد افزایش یافته و تنها در سال گذشته ارزش صادرات کشور معادل دو میلیارد دالر بوده است.

تگ