سنبله 21, 1402 20:00 Asia/Kabul

برنامه جهانی غذا با هشدار نسبت به بحران بشری جاری در افغانستان گفته که با نزدیک شدن زمستان و نیاز به کمک رسانی غذایی به بیست و یک میلیون تن در افغانستان، نیاز به بودجه فوری یک میلیارد دالری دارد. وزارت اقتصاد هم تداوم کمک های بین الملل را در امر مبارزه با ناامنی غذایی موثر می داند و در کنار آن خواهان حمایت ها در عرصه پروژه های زیربنایی هستند.

تگ