حمل 14, 1403 12:56 Asia/Kabul

وزارت خارجه روسیه گفته که در حال بررسی موضوع حذف نام طالبان از فهرست سازمان تروریستی در این کشور است. خبرگزاری تاس به نقل از وزارت خارجه روسیه گفته که لغو عضویت گروه طالبان به عنوان یک سازمان تروریستی در وزارت خارجه، وزارت عدلیه و سایر نهادهای تخصصی روسیه در حال بررسی است.