عقرب 30, 1402 19:44 Asia/Kabul

کودکان در افغانستان با وضعیت دشوار و آرزوهای دست نیافتنی مواجه اند. مشکلات اقتصادی کودکان زیادی را از ادامه درس و تعلیم محروم ساخته است.