عقرب 30, 1402 19:38 Asia/Kabul

همزمان با روز جهانی تلویزیون هم چنان چالش های جدی فراروی رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان وجود دارد. از همین فعالیت ۵۲ درصد رسانه ها در جریان دو سال گذشته متوقف شده اند.