سنبله 28, 1402 20:41 Asia/Kabul

پروژه برق آفتابی در منطقه سربی با هزینه شش و نیم میلیون دالر از طرف مقامات حکومت سرپرست افتتاح شد