سنبله 28, 1402 20:31 Asia/Kabul

باشندگان ولایت بلخ از افزایش آلودگی صوتی شکایت داشته و می گویند که باید تدابیر جدی در این اتخاذ شود زیرا آرامش مردم بهم ریخته است