سنبله 30, 1401 13:16 Asia/Kabul

با پیدایش ویروس کرونا بسیاری از دانشمندان کوشش کردندبا استفاده از تکنالوژی به بهبود بهداشت ومواردصحی کمک کنند،در این ویدئو یکی از جدیدترین این دستاوردهارو میبینیم

تگ