جدی 25, 1400 14:01 Asia/Kabul

تقدیر طالبان از نظامی هایش، طالبان کارمندان پاکستانی استخدام میکند، کمک ایران به افغانستان

تگ